انتشارات علم استادان
جستجو

برگی از کتاب ساختن اعتماد به نفس، انعطاف پذیریو هوش هیجانی در کودکان خردسال راهنمای عملی با استقاده ازطرز فکر، مدرسه جنگل، و هوش‌های متعدد

فهرست مقاله

ساختن اعتماد به نفس

پاملا استیونز یک معلم دبستان در انگلستان بود که زندگی خود را وقف آموزش ومربیگری صدها کودک خردسال کرد.  اودرهرکودکیکهواردکلاسخود می‌شد چیزی می‌دید و می‌دانست که هر کودکی به شیوه خود استعداد دارد.  پاملا، چهدرمدرسهوچهبهعنوانمعلمخصوصیدراوقاتفراغت، بههمهدانشآموزانشحمایتوراهنمایی لازم را برای شکوفایی داد.  پاملا می‌دانستکهمطمئناًتدریسیکروش “متناسب با همه” نیست و او مجبور است برای حمایت از هر یک از دانش آموزان درکلاس خود معجزه کند، و به آن‌ها اعتماد به نفس، درخشش و رشد بدهد.  هرروزنیستکه با معلمی مانند پاملا روبرو می‌شوید، و من خوشبختانه یکی از شاگردان او بودم.  هفت ساله، در اواسط سال وارد کلاس او شدم، و در مقایسه با بقیه کلاس عقب مانده .پاملا حامی و پرورش دهنده بود و هرگز هیچ کلمات بی معنی را تحمل نمی‌کرد: می‌توانمبهیادبیاورمکهدربسیاریازمواردگفته بودم: من نمی‌توانم اینکار را انجام دهم و او تگاه میکرد و می‌گفت “البته که تو می‌توانی این کار را انجام دهی” هرگز تردیدی در ذهن او وجود نداشت که من نتوانستم به آن دست یابم و او آن را به شکلی که من فهمیدم نمایشداد.

پاملایاهمانخانماستیونزکهمناورا می‌شناختم، هرروزشنبهصبحبرایمدتی در انگلیسی و ریاضیات ابتدایی بمن کمک میکرد و تا زمان مرگش، متاسفانه تا مارس ۲۰۱۴ که  درگذشت با ما در تماس بود. دیدن بسیاری از دانشجویان سابق او در مراسم تشییع جنازه اش به دلیل اعتماد به نفس، مقاومت و حمایتعاطفی که  به تک بک ما ارائه می‌داد.  خانماستیونزبهماتواناییباورکردنبهخوداستعدادهایخودرادادو می‌دانست که اگر ذهن خود را به کار بیندازیم می‌توانیم به هرچیزی که می‌خواهیم برسیم، و من برای همیشه ممنون او خواهم بود.  من می‌دانمکهاوبه هر آنچه دانش آموزانش برای رسیدن به آن افتخار کرده اند بسیار افتخار خواهد کرد و اگربه او می‌گفتم که در حال نوشتن کتاب هستم، می‌گفت: “خوب، البته تو، جیمی”، ومخفیانه می‌دانم که اوپر از افتخار بمن است.  منفکر می‌کنمهمهما می‌توانیمبهزندگیخودنگاه کنیم و کسی را پیدا کنیم که ما ازاو الهام گرفته باشیم، چه از معلم باشد، چه از اعضایخانواده یا یک دوست که از ما حمایت کند و به ما اطمینان دهد.  تأثیریکهکسی می‌تواند بر زندگی ما بگذارد، چه مثبت و چه منفی، می‌تواند سفرهای ما را شکل دهد، به ویژهدر سال‌های اولیه ما که ۹۰ درصد رشد مغز در سن پنج سالگی اتفاق می‌افتد و تجربیات مادر این مدت تأثیر عمیقی بر  آیندهما دارد.  من می‌خواستمکتابیایجادکنمکهشمابه عنوان مربی قادر باشید درک کنید چگونه با اعتماد به نفس و خودباوری از کودکان حمایتکنید، به آن‌ها بیاموزید که چگونه مقاومت کنند و حتی در صورت بروز مشکل سخت تلاشکنند و به آن‌ها اجازه دهد با آن‌ها در ارتباط باشند و احساسات آن‌ها را درک کنید  ازهمه مهمتر، من می‌خواهم این کتاب طوری قابل استفاده باشد، که معنی و خواندن آن آسان باشد، زیرا وقتی ما با چیزی ارتباط برقرار می‌کنیم که درک آن آسانتر است و سپس آن را عملیمی­کنیم.

منبهنظریه‌ها ورویکردهایمختلفهریکازفصل‌ها از جمله رشد فکری،مدرسه جنگل و هوش‌های چندگانه از نزدیک خواهیم پرداخت.  نگراننباشید، منقصد دارممقدمه آن‌ها را جدا، جداکنم، به سال‌های اولیه متصل می‌کنم و مثالهایی از فعالیت را بیان می‌کنم که چگونه می‌توانید ایده‌ها را در آموزش و بازی بیاورید.  هنگامی که من برنامه ریزی این کتاب را شروع کردم، محتوا را بر اساس این واقعیت انتخاب کردم که تئوری‌ها و رویکردها با یکدیگر همپوشانی دارند و بهم پیوسته اند و دیدگاه منحصر به فردی در مورد آموزش ایجاد کنند.  من می‌خواهمشمامربیباشیدکهکودکاندرآیندهبهآننگاه می‌کنند و می‌گویند، “اینشمابودیدکهدرزندگیمنتأثیرگذاشتید”، اینشمابودیدکهبهمناعتمادبهنفسدادید.  بنابرایناجازهدهیدبهشماکمککنماعتمادبهنفسوخود باوری  را در توانایی‌های خود پیدا کنید تا کاملاً به معنای واقعی کلمه زندگی کودکان خردسالی را که آموزش می‌دهید تغییر دهید. ویلیام آ وورد یک بار گفت معلم متوسط می‌گوید، معلم خوب توضیح می‌دهد. معلم برتر نشان می‌دهد. (مرتس ۲۰۱۰، ص ۱۱۸). من واقعا معتقدم که معلمان عالی شاگردان خود را می‌فهمانند، شرح میدهند، و الهام می‌بخشند.  اما کسانی که اعتماد به نفس خود را تقویت می‌کنند و به شاگردان خود نیز اعتقاد دارند، دوم هیچ نیستند.

بالا