انتشارات علم استادان
جستجو

برگی از کتاب مبانی و روشهای حسابرسی

فهرست مقاله

مبانی و روشهای حسابرسی

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در دﻧﻴﺎ

مبانی و روشهای حسابرسی :اداﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در اروﭘﺎ و ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺰرگ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ

اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد. اﺟﺮای اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻛﻼن داﺷﺖ. در اﺑﺘﺪا اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﺷﺨﺼﻲ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، وﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰرگ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺑﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در اروﭘﺎ دو دﺳﺖ آورد داﺷﺖ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و

دﻳﮕﺮی ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻮد. در ﺳﺎﻳﻪ اﻳﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﮔﺬاری ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮاردادﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮد. در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﻬﺎم ﺧﻮد

را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻪ داری ﻛﺮده و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻻزم را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم داران اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ. اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺰ از وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﻮده و آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد ﺳﻬﺎم داران را از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﻨﺠﺶ

ﻛﺎرآﺋﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری

 

 

و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ از ﻃﺮف ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران در

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣﺴﺎﺑﺪاران، اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ. زﻳﺮا از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺣﺴﺎﺑﺪاران در اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮده، از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪام و درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ

 

در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ

ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻈﺮات ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻲﻛﺮد.

ﺣﺴﺎﺑﺪار را ﻣﻠﺰم

 

ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ و اﻋﺘﻤﺎد

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ را ﻛﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ در

اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت داﺷﺘﻨﺪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران وﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه، وﻇﻴﻔﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ

اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻳﻚ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻲ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪن ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻛﺮد. در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﻴﺰ دارا ﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اوﻟﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ورزﻳﺪه در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﺋﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪ. و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ

ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﻮق، در ﻛﻨﺎر ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﺮد. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن، ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻛﺎر اﺟﺮاﺋﻲ در ﺣﺴﺎﺑﺪاری را داﺷﺘﻪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮔﺬارﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. وﻇﻴﻔﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن

 

ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ آﻧﺎن ﺑﻮد.

ﺻﻮرتﻫﺎی

ﺑﺮرﺳﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ

 

ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻘﻼل رأی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و درﺑﺎره ﺻﺤﺖ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻛﻨﺪ. در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ و در ﻛﺠـﺎ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ. اﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻣﻲﺗـﻮاﻧﻴﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺣﺘﻲ در ﺗﻤﺪنﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻳـﻚ ﮔـﺮوه در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﻳﮕـﺮان

 

 

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﺎﻳﺪه اﻳﻦ ﻛﺎر در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را در ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻣﺮوز اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ

ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮی ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺧﻮاﻫـﺪ داد. ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻠﻴـﻪ ﺣﺮﻓـﻪﻫـﺎ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻴﺰ از دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣـﺪه ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه و در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در زﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ زﻣـﺎﻧﻲ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ

ﺑﺨﺶﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺸﺨﺺ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫـﺪف،

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻮﻣﻲ از وﻗﺎﻳﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺟﺪول ۱ﻳﻚ ﻣﻘﻄـﻊ از ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺮﻓـﻪ رﺳـﻤﻲ ﻣـﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ از زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻳـﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ادوار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه، ﺗﻚ ﺗﻚ و ﺑﺪون ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺖ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدن و ﻳﺎ ﻳﻚ رﺳـﻴﺪﮔﻲ %۱۰۰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺤـﺚ ﺑـﻮد. ﻫـﺪف ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺗﺜﺒﻴﺖ درﺟﺎت درﺳﺘﻲ ﺧـﺪﻣﺎت اﺷﺨﺎﺻـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﻣﺆﺳـﺴﻪ

ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺎ دوره ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۰۰ در اﺳﻠﻮب و ﻫﺪف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ دوره دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در روش و ﻫﺪف ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﺎﻳﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری، ورود ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد، اﻳﺠﺎد ﺧﻄﻮط ﺻﻨﺎﻳﻊ و وﺳﻴﻊ ﺷﺪن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ و ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و در زﻧﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ رﺷﺪ، ﺿﺮورت ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت،ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﻔﺴﻴﺮآﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﺮورت، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب، ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻫﺎ و از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از راه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﺳﺎل ۱۸۹۵ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎی ﻛﺒﻴﺮ در ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در آن زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از راه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎل در اﺧﺘﻼﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨﺪن

ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺎه از ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮد:۱

» ودر ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺨﺎب وﻗﺎﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻃﺮف ﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ

اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد درﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ وﻗﺎﻳﻖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ

اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﻮدن آن ﺑﺎور دارم«.

مقالات علم استادان

بالا