لوگو سفید

تکنولوژی عملکرد انسانی

فهرست مقاله

رقابتهای روزن افزون داخلی و خارجی سازمانها را وادار به توجه هر چه بیشتر در زمینه مدیریت هزینه ها و بازگشت سرمایه حاصل از این هزینه ها و تاکید بر کلید واژه “عملکرد” به عنوان محور اصلی فعالیتهای سازمان کرده است. اگر چه به زعم بسیاری مداخلات آموزشی و توسعه کارکنان بیش از آن که هزینه باشند، سرمایه گذاری محسوب می شوند اما باید به این موضوع اذعان داشت که بخش آموزش و توسعه منابع انسانی نیز طی سالهای اخیر از تیرراس حسابرسی های موشکافانه مدیریت عالی سازمانها خارج نبوده است. در این راستاگذار از رویکرد سنتی آموزش سازمانی به رویکرد یادگیری محور و پس از آن آموزش عملکرد محور را می توان مهمترین واکنش فعالان و متخصصان حوزه آموزش و توسعه به چنین تغییراتی دانست. به بیان دقیق تر تاکید بر مفاهیمی چون یادگیری به جای آموزش، آموزش عملکرد محور و مهمتر از همه مفهوم تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT) که امروزه سرلوحه فعالیتهای حوزه آموزش و توسعه کارکنان قرار گرفته است، به نوعی تلاش فعالان این حوزه جهت عقب نماندن از الزامات جدید سازمانی محسوب می شوند.

تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT) حوزه ای کاربردی و حرفه ای می باشد که هدف اصلی آن مهندسی سیستمهای سازمانی در راستای بهبود عملکرد کارکنان و سازمان می باشد. HPT حرفه ای است که طی نیم قرن گذشته در نتیجهتلفیق حوزه هایی چون روانشناسی، ارتباطات، علوم اطلاعات، اقتصاد، تکنولوژی آموزشی، توسعه منابع انسانی، توسعه سازمانی، علم ارگونومی و سنجش و اندازه گیری شکل گرفته است. امروزه HPT به عنوان ابزاری مناسب جهت دستیابی به عملکرد بهتر در سازمانهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

اهمیت استفاده از مفهوم HPT تا جایی پیش رفته است که بسیاری از صاحب نظران حوزه آموزش و توسعه کارکنان بر این عقیده اند که نه تنها بخش آموزش و توسعه کارکنان باید ماهیت و جغرافیای فعالیتهای خود را بر پایه این مفهوم گسترده تر از پیش نماید بلکه حتی در صورت نیر عنوان خود را به بخش “تکنولوژی عملکرد انسانی” و یا بخش “بهسازی عملکرد انسانی” تغییر دهد.

بر این اساس و در نظر گرفتن این موضوع که مفهوم تکنولوژی عملکرد انسانی پیش و بیش از هر جای دیگری، در انجمن بین المللی بهسازی عملکرد (ISPI) و انجمن توسعه مدیریت (ATD) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، کتاب حاضر تلاش دارد تا با مبنا قرار دادن مدلهای HPT این دو موسسه به معرفی و بررسی مبانی و اجزاء مفهوم تکنولوژی عملکرد انسانی بپردازد.

بدین منظور در فصل اول با عنوان “ تغییر پارادایم از آموزش به HPT“نگاهی اجمالی به تغییرات کلان حوزه آموزش و توسعه کارکنان و ورود این حوزه به دوره تکنولوژی عملکرد خواهیم داشت. در ادامه به منظور درک بهتر این تغییر پارادایم سیر بلوغ حرفه آموزش در قالب فصل دو و با عنوان “روند تکامل حرفه آموزش (تایم لاین آموزش)” ارائه خواهد شد. فصل سوم تحت عنوان “ تعریف مفهوم تکنولوژی عملکرد انسانی“به طور دقیق با این مفهوم آشنا خواهیم شد. همانطور که اشاره شد تکنولوژی عملکرد انسانی مفهومی تلفیقی است که از تعامل حوزه ها و نظریات گوناگون شکل گرفته است. جهت آشنایی با این حوزه ها فصل چهار با عنوان “ مبانی نظری تکنولوژی عملکرد انسانی“ارائه شده است. فصل پنج اهم مدلهای تکنولوژی عملکرد انسانی را با عنوان “ مدلهای HPT” ارائه نموده و فصل شش با مبنا قرار دادن فصل پنج و تحت عنوان “ مدل استاندارد تکنولوژی عملکرد ISPI” به تشریح مهمترین مدل حوزه تکنولوژی عملکرد انسانی پرداخته است. از آنجا که حرکت از عنوان شغلی کارشناس آموزش و توسعه و یا موارد مشابه به تکنولوژیست عملکرد انسانی نیازمند وجود شرح شغل و مدل شایستگی مربوط می باشد، فصل هفت ذیل عنوان “ تبیین مدل شایستگی های کارشناسآموزش تکنولوژی عملکرد انسانی به عنوان بازتعریف نقش کارشناس آموزش” به ترسیم تصویری از شایستگیهای مورد نیاز یک تکنولوژیست عملکرد انسانی پرداحته است. در پایان فصل هشت با عنوان “ استانداردهای تکنولوژی عملکرد انسانیISPI” استانداردهای تکنولوژی عملکرد انسانی را که توسط انجمن بین المللی بهسازی عملکرد تدوین شده اند را مورد بررسی قرار داده است.

امید است تا کتاب حاضر گامی هر چند کوتاه جهت ورود جامعه آموزش و توسعه کارکنان ایران به اکوسیستم جدید این حوزه یعنی تکنولوژی عملکرد انسانی باشد.در پایان از مجموعه انتشارات علم استادان و بویژه آقای رمضانپور که از هیچ تلاشی جهت انتشار این مجموعه مذایقه ننمودندکمال تشکر را داریم.

بالا

سبد خرید شما 0