لوگو سفید

برگی از کتاب مبانی و روشهای حسابرسی

فهرست مقاله

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در دﻧﻴﺎ

اداﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در اروﭘﺎ و ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎري ﺑﺰرگ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ

اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮد. اﺟﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻼن داﺷﺖ. در اﺑﺘﺪا اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎري ﺷﺨﺼﻲ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، وﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰرگ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺑﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در اروﭘﺎ دو دﺳﺖ آورد داﺷﺖ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و

دﻳﮕﺮي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻮد. در ﺳﺎﻳﻪ اﻳﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﮔﺬاري ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮاردادﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮد. در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﻬﺎم ﺧﻮد

را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻪ داري ﻛﺮده و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻻزم را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم داران اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ. اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺰ از وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﻮده و آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد ﺳﻬﺎم داران را از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﻨﺠﺶ

ﻛﺎرآﺋﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري

 

 

و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ از ﻃﺮف ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاران در

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣﺴﺎﺑﺪاران، اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ. زﻳﺮا از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺣﺴﺎﺑﺪاران در اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮده، از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪام و درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ

 

در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ

ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻈﺮات ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻲﻛﺮد.

ﺣﺴﺎﺑﺪار را ﻣﻠﺰم

 

ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ و اﻋﺘﻤﺎد

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ را ﻛﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ در

اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت داﺷﺘﻨﺪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران وﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه، وﻇﻴﻔﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ

اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻳﻚ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻲ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪن ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻛﺮد. در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﻴﺰ دارا ﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اوﻟﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓﻪاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ورزﻳﺪه در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﺋﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪاي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪ. و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ

ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﻮق، در ﻛﻨﺎر ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﺮد. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن، ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻛﺎر اﺟﺮاﺋﻲ در ﺣﺴﺎﺑﺪاري را داﺷﺘﻪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮔﺬارﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. وﻇﻴﻔﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن

 

ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ آﻧﺎن ﺑﻮد.

ﺻﻮرتﻫﺎي

ﺑﺮرﺳﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ

 

ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻘﻼل رأي ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و درﺑﺎره ﺻﺤﺖ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻛﻨﺪ. در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ و در ﻛﺠـﺎ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ. اﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻣﻲﺗـﻮاﻧﻴﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺣﺘﻲ در ﺗﻤﺪنﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻳـﻚ ﮔـﺮوه در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﻳﮕـﺮان

 

 

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﺎﻳﺪه اﻳﻦ ﻛﺎر در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را در ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻣﺮوز اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ

ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮي ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺧﻮاﻫـﺪ داد. ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻠﻴـﻪ ﺣﺮﻓـﻪﻫـﺎ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻴﺰ از دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣـﺪه ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه و در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در زﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ زﻣـﺎﻧﻲ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ

ﺑﺨﺶﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺸﺨﺺ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫـﺪف،

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻮﻣﻲ از وﻗﺎﻳﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺟﺪول 1ﻳﻚ ﻣﻘﻄـﻊ از ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺮﻓـﻪ رﺳـﻤﻲ ﻣـﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ از زﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻳـﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ادوار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه، ﺗﻚ ﺗﻚ و ﺑﺪون ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺖ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدن و ﻳﺎ ﻳﻚ رﺳـﻴﺪﮔﻲ %100 ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺤـﺚ ﺑـﻮد. ﻫـﺪف ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺗﺜﺒﻴﺖ درﺟﺎت درﺳﺘﻲ ﺧـﺪﻣﺎت اﺷﺨﺎﺻـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﻣﺆﺳـﺴﻪ

ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺎ دوره ﺳﺎل ﻫﺎي 1900 در اﺳﻠﻮب و ﻫﺪف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ دوره دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در روش و ﻫﺪف ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﺎﻳﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري، ورود ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد، اﻳﺠﺎد ﺧﻄﻮط ﺻﻨﺎﻳﻊ و وﺳﻴﻊ ﺷﺪن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ و ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و در زﻧﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ رﺷﺪ، ﺿﺮورت ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت،ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﻔﺴﻴﺮآﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﺮورت، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎب، ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻫﺎ و از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از راه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﺳﺎل 1895 در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي ﻛﺒﻴﺮ در ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در آن زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از راه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎل در اﺧﺘﻼﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨﺪن

ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺎه از ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮد:1

» ودر ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺨﺎب وﻗﺎﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻃﺮف ﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ

اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد درﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ وﻗﺎﻳﻖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ

اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﻮدن آن ﺑﺎور دارم«.

بالا

سبد خرید شما 0