لوگو سفید

برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی

فهرست مقاله

“نارساخوانی و خواندن ضعیف” را با این فرض می‌توان از هم متمایز دانست که نارساخوانی یک مشکل  مشخص وویژه خواندن است، درحالی که ضعیف خواندن یک مشکل کلی و عمومی است. هرچند، در این کتاب بر این تمایز تاکیدنشده است. ولی هر دو اصطلاح اساساً به مشکلات خواندن اشاره دارند. “مشکلات خواندن” به شکل یک اصطلاح عمومی برای مشخص کردن کودکان و بزرگسالانی به کار می‌رود که برای خواندن و فهمیدن آنچه می‌خوانند، کوشش می‌کنند. هرچند، بعضی از آنها ممکن است هیچ مشکلی درگوش دادن نداشته باشند. ممکن است مشکل آنها به طور خاص به خواندن مربوط باشد، که عبارت است از تبدیل کلمات نوشتاری به گفتار، رمزگشایی حروف به صداهای متناظرشان، و یادگیری چگونگی تلفظ بخش های مختلف یک کلمه، بخصوص کلمات ناآشنا، بخش های دیگر همان مشکل هستند که افراد نارساخوان تجربه می کنند. معلم توانایی سنجش  اینکه چگونه یک کودک با نارساخوانی خوب یا ضعیف مطالبی می‌خواند را دارد.  ولی آزمون خواندن برای معلم مشخص نمی‌کند که نقص های بنیادی در پردازش “واج شناختی” است که کلمات نوشتاری را به عناصر صدا تبدیل می‌کند.این بحث در چند فصل اول کتاب توضیح داده می‌شود.

ممکن است فراتر از واج شناسی(تبدیل کلمات نوشتاری به گفتار)، کمبودها یا نارسایی های شناختی وسیعتری وجود داشته باشد .به عنوان مثال، مشکل در توالی، کلمه‌ای که بعد از کلمه دیگر می آید- وقتی از کودک  خواسته می‌شود که کلمه “پیش” را هجی کند، نمی‌تواند بگوید که آیا آن کلمه با “ب” آغاز می‌شده یا  حرف “ی” باید جلوتر از “ش” بیاید. این مشکلی معمول در پردازش متوالی[1]کلمات است. آیا این کودکان هوش پایینی دارندکه نمی‌توانند بخوانند؟ پاسخ قطعاً “خیر” است.

بالا

سبد خرید شما 0