لوگو سفید

برگی از کتاب استاندارد ایزو 29990

فهرست مقاله

برگی از کتاب استاندارد ایزو 29990

برگی از کتاب استاندارد ایزو 29990 برای کارمندان دولت .در دوره جدید که به عصر سازمانها شناخته میشود،تحولات و دگرگونیهای تکنولوژیکی، پیوسته حیات سازمانها را تهدید میکند. سازمانها برای مقابله با این تحولات و دگرگونیها و حفظ بقاء و ادامه حیات و بالندگی خود، نیازمند تعامل پویا با محیط بیرونی و درونی خود و همچنین تا حدود ز ادي به دانش، يآگاهي و مهارتهاي گوناگون و جد د، هستند. هر ي اندازه که این دانش و مهارتهاي جامعه و شرفتهاي علمي و تغ يرات فنآوري هماهنگي و انطباق ب شتري داشته باشد، موفق فرد و سازمان افزایش خواهد یافت.رشد فردي، داشتن انگیزه، تخصص و ا ستا ي و ر ود فرد عامل اساسي خلاقیت، سب دانش مي شود. آموزش نیروی انسانیدر افزایش دانش و مهارت ویژه کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها نیز میشود. در همین راستا، با ترجمه این کتاب سعی شده است که با توجه به مؤلفههای استاندارد بینالمللی آموزشی ایزو 29990 تمام الزامات و بندهای آن مطابق با استاندارد اصلی به فارسی برگردان گردد. مطالعه این کتاب به همه رهبران و مدیران سازمانها و کارشناسان آموزشی در سازمانها، صنایع و واحدهای صنعتی و خدماتی توصیه میگردد. بدیهی است که اساتید بزرگوار و دانشجویان و افراد علاقهمند به آموزش میتوانند در توسعه و گسترش این استاندارد مؤثر باشند.

مقالات علم استادان

بالا

سبد خرید شما 0