لوگو سفید

تومان۲۵۰.۰۰۰

اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی

In stock

اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی

یکی از مهمترین مسائل بشر در تمامی ادوار تاریخی مقوله تعلیم و تربیت و پرورش نسل جوان برای ورود به اجتماع و جامعه پذیری آنان بوده است. زیرا بشر برای دوام بقای نسل ناگریز از کنترل و کارگردانی محیط خویش به مدد نیروی اندیشه بوده و آنچه را که در این رهگذر تجربه کرده می بایست به نسل جوان منتقل نماید به همین دلیل میتوان گفت در کهن ترین دوران های تاریخی تعلیم و تربیت از بارزترین دل مشغولیهای جوامع بوده است. به این اعتبار می توان ادعا کرد که قدمت تعلیم و تربیت به قدمت بشریت است و از آنجا که تعلیم و تربیت حتی در اشکال سنتی و تصادفی خود مستلزم محتوا و تجارب خاصی می باشد، برنامه های درسی از قدمتی به اندازه حوزه تعلیم و تربیت برخوردار هستند. از دگر سو همزمان با فزونی دانش و آگاهی بشر از حساسیت و اهمیت تعلیم و تربیت و ظهور ساختارهای اجتماعی پیچیده نظام های تعلیم و تربیت از اشکال تصادفی و سنتی به سوی نظام های حساب شده و قانونمند سوق یافتند و در این میان برنامه های درسی نیز از طرح و مقاصد واقع بینانه تری برخوردار گردیدند. با این . بابیت متولد گردید و پس از آن مسائل همه ، برنامه درسی توسط فرانکلین این حوزه توجه بسیاری از صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود معطوف ساخت، به نحوی که هم اکنون رشته برنامه درسی به عنوان یکی از انشعابات رشته تعلیم و تربیت جایگاه ویژه ای را دارا است. ی شد و توسعه شتابان حوزه برنامه درسی، خصوصا وجود دیدگاه ها، نقطه نظرات و برداشت های گوناگون از آن، از یک سو زمینه ساز ظهور مفاهیم و قلمروهای جدید برای این رشته نوبنیاد بوده است اما از سوی دیگر جوان بودن این حوزه، مسائل و مشکلات عدیده ای را برای کسانی که به این رشته می پردازند، خصوصا افرادی که در جستجوی برداشتی منسجم از مفاهیم، تئوری ها و دیدگاه های آن هستند به وجود آورده است زیرا در کمتر زمینه یا مفهومی در این رشته توافق نظر وجود دارد و از آنجا که پرداختن به هر حوزه علمی مستلزم درک مفاهیم بنیادی آن حوزه است اختلاف نظرها در مورد مفاهیم بنیادی، اغتشاش فکری را برای بسیاری از علاقمندان به این رشته علمی بوجود آورده است.

کتابهای علم استادان

اهمیت و ضرورت روشن سازی مفاهیم اساسی رشته برنامه درسی از آن روست که امروزه برخی از متخصصین رشته برنامه درسی یکی از مهمترین مسائل این رشته را، مسائل تعریفی ترمینولوژی میدانند و برخی دیگر نیز جدیت و حاد بودن مسائل مرتبط با اختلاف نظر در مفاهیم بنیادی را عامل مهمی در به سقوط کشاندن این قلمرو در قرن آینده تلقی می کنند. فصل حاضر بر آن است که ضمن بررسی دیدگاه ها و نقطه نظرات متفاوت، حدود و ثغور رشته برنامه درسی را به تصویر کشد و یا حداقل تنوع برداشت ها از مفهوم برنامه درسی را نشان دهد.

In stock

بالا

سبد خرید شما 0