لوگو سفید

تومان۱۰۰.۰۰۰

دگرگونی سازمانی

50 عدد در انبار

دگرگونی سازمانی

بها به یکی از صول خلقت آفریدگار شاکله هستی از ابتدا با تبعیت از برخی قوانین آفریده شده است. از آن جمله گرایش پیوسته آفریده ها به سوی آفریدگار است. این حقیقت بزرگ در ادبیات و دانش تهیات به انواع هدایت تکوینی تشریعی به امر و …… (بسته به ویژگی های هر فریده ی دسته بندی شده است. آنچه که درباره آفریده ای به نام انسان از حکمت الهی برداشت می شود چنین مینماید که به خاطر بهره مندی انسان از نعمت عقل» و «اختیاره ، وظیفه کوشش بری کسب بیشترین درک از کل حقیقت به عهده اش گذاشته شده است. از این رو، در کنار همه گونه آفریده هایی که پیوسته در مسیر کمال به سر میبرند انسان هم از هنگام پیدایش در پیکر مادر تا آخرین نفس به کوشش در مسیر کمال و اداشته شده است. همه رفتارها و کنش های انسانی در هر برهه و دوره ای از عمر و در هر مقطعی از آن نشانه میزان پیشرفت او در مسیر کمال است. در این میان بخاطر ناهمسانی بسیاری از مؤلفه های بیرونی ترگذار بر انسان سرگذشت حتی کوتاه مدت انسانهای هم سن با هم یکسان نیست. نکته ای که از دریچه های روانشناسی به عنوان درجه شعور بلوغ و بزرگی دامنه جهان بینی انسانها برآورد می شود.

از دیدگاه اصل کمال گرایی انسان هنگامی که او را به عنوان عضوی از گروه یا جامعه انسانی می نگریم، بیننده ناهمسانی اراده انسانها در کوشش آگاهانه به سوی کمال هستیم. از آنجا که پدیده ای به نام «سازمان از دست آفریده های انسانی است – با هر هدف و فلسفه ای – کوششهای پیوسته آنها در واقع جلوه ای از کوششهای پیوسته انسانهایی است که به هر عنوان و در هر جایگاهی در آنها مشغول به کار هستند. از این رو بنا به همان اصل کمال گرایی – فطرت خلقت – سازمانها همواره در حال رشد و کمال هستند.

به چنین کوششهای کمال گرایانه ای در شاخه های گوناگون دانش مدیریت، نام های گوناگونی نهاده شده است. دگرگونی سازمانی از جمله فنون مدیریتی شمرده می شود که برآمده از همان فطرت کمال گرایی انسان با گرایش و نگرشی به بهبود شرایط آینده در دستور کار سازمان ها و بیش از همه مدیران و رهبران آنها است. این فرایند چرخه ای، از آن رو برای سازمانها بایسته است که سازمانها به خاطر وابستگی کامل به انسانها، هویت و ماهیت شان جلوه ای از منش و شخصیت و جهان بینی انسانهایی است که در آن کار می کنند و هم چنانکه برای «انسان» شرط بقا ادامه حیات در هر لحظه کوشش پیوسته در راستای کمال است، برای سازمانها هم هر سکون و ثبات به پایان حیات آن می انجامد. نگرش و دیدگاه سیستمی هم دریچه دیگری برای نگریستن به دگرگونی سازمانی است که در آن اشاره میشود سازمانها همانند انسانها – سیستمهای زنده ای هستند که تنها نشانه زنده بودن آنها، دگرگونی پیوسته آنهاست. بدین ترتیب دگرگونی سازمانی، از بایدهای همیشگی همه سازمانهایی است که خواهان ادامه حیات هستند. از همین دیدگاه سازمانها سیستم های پیچیده ای هستند که هم مؤلفه های درونی آنها بسیار متنوع و هر کدام با ویژگیهای بسیار زیاد هستند و هم مؤلفه های بیرونی آنها از آن جا که توجه همزمان به همه مؤلفه های درونی و بیرونی برای مدیران و برنامه ریزان و راهبران دگرگونی سازمان دشوار یا ناشدنی است در این کتاب کوشیده شده است همه آنچه که باید دگرگون کنندگان سازمانی مدنظر داشته باشند با دسته بندی مناسبی ارائه شود.

کتاب های علم استادان

نویسنده :دکتر فرامرز نصری

ناشر: علم استادان

مشخصات ظاهری : 141ص

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0