لوگو سفید

تومان۱۰۰.۰۰۰

راهنمای تدوین برنامه استراتژیک آموزشی

50 عدد در انبار

راهنمای تدوین برنامه استراتژیک آموزشی

راهنمای تدوین برنامه استراتژیک آموزشی کتابیست برای افراد موفق امروزه مسائل مختلفی مانند پیشی گرفتن از رقباء در تولید و یا ارائه خدمات با کیفیت و قیمت تمام شده پایین تر، اجبارهای اقتصادی سیاسی و جهانی متأثر بر نحوه ی تولید یا ارائه خدمات، میزان تولید یا ارائه خدمات محل تولید یا ارائه خدمات تغییر در ترکیب و ویژگیهای دموگرافی نیروی کار توسعه رفتارهای اخلاقی افزایش انتظار برای سطح مسئولیتهای اجتماعی و … باعث گردیده تا بسیاری از سازمانهای پیشرو با رویکردی فراکنشی به دنبال کاربست راهکارهایی باشند که منجر به بقاء و تداوم آنها در شرایط دهکده جهانی گردد آنها تلاش میکنند با بکارگیری ابزارهای گوناگون مجموع انرژی های خود را جهت انجام اقدامات مؤثر و هدفمند همسو نمایند. ” برنامه ریزی استراتژیک از جمله این ابزارهاست که به سازمانها این امکان را میدهد که از طریق شناسایی و تدوین استراتژی ها به شیوه ای خلاق و نوآورانه فکر نموده و زمینه حیات و کسب مزیت های رقابتی را با ایجاد همنوایی در زیر نظام های سازمانی فراهم آورند. از این نظر و با توجه به ضرورت همسویی میان ارکان مختلف سازمانی با جهت گیریهای استراتژیک سازمان از منابع انسانی و زیر سیستم های آن انتظار می رود با ورود به مباحث برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی نقشی فراکنشی و نه حاشیه ای در تحقق اهداف سازمان ایفاء نماید. در این رابطه گرچه اظهار نظرهای فراوانی در سالهای اخیر پیرامون مباحث برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی مطرح شده است ولی با این حال این حوزه در حال رشد بوده و توافق کمی میان اندیشمندان در تعریف قابل قبولی از آن وجود دارد. شولر معتقد است استراتژیهای منابع انسانی ضرورتاً طرح ها و برنامه هایی هستند که موضوعات بنیادین استراتژیک مرتبط با مدیریت منابع انسانی در سازمان را مورد توجه قرار داده و حل میکنند. بنابراین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با استراتژی شرکت و مدیریت منابع انسانی مرتبط میشود و بر یکپارچگی منابع انسانی با کسب و کار و محیطش تمرکز است

کتابهای علم استادان

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0