انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: ساختن اعتماد به نفس، انعطاف پذیریو هوش هیجانی در کودکان خردسال راهنمای عملی با استقاده ازطرز فکر، مدرسه جنگل، و هوش‌های متعدد

ساختن اعتماد بنفس انعطاف پذيري و هوش هيجاني در كودكان خردسال
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب ساختن اعتماد به نفس، انعطاف پذیریو هوش هیجانی در کودکان خردسال راهنمای عملی با استقاده ازطرز فکر، مدرسه جنگل، و هوش‌های متعدد

ساختن اعتماد به نفس پاملا استیونز یک معلم دبستان در انگلستان بود که زندگی خود را وقف آموزش ومربیگری صدها کودک خردسال کرد.  اودرهرکودکیکهواردکلاسخود می‌شد چیزی می‌دید و می‌دانست که هر کودکی به شیوه خود استعداد دارد.  پاملا، چهدرمدرسهوچهبهعنوانمعلمخصوصیدراوقاتفراغت، بههمهدانشآموزانشحمایتوراهنمایی لازم را برای شکوفایی داد.  پاملا می‌دانستکهمطمئناًتدریسیکروش “متناسب با همه” نیست و او مجبور است

ادامه مطلب »
بالا