انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: کتاب مبانی و روشهای حسابرسی

مبانی و روش های حسابرسی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب مبانی و روشهای حسابرسی

مبانی و روشهای حسابرسی ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در دﻧﻴﺎ مبانی و روشهای حسابرسی :اداﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در اروﭘﺎ و ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺰرگ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد. اﺟﺮای اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻛﻼن داﺷﺖ. در اﺑﺘﺪا اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﺷﺨﺼﻲ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص

ادامه مطلب »
بالا